بخشی ازكاربردهاي دستگاه طراحی شده


 • معرق

  كارهاي معرق اين دستگاه منحصر بفرد وشگفت آوراست وكارهايي ميتوان بااين دستگاه انجام دادكه ازنظر كيفيت درهيچ جاي دنيا توليد نشده بنابراين اين دستـگاه فصل جديدي رادركارمعرق بازخواهد كردوهركارغيرممكن رادركارمعــــــرق ممكن خواهدكرد . سرعت آن دركار معرق 3متر دردقيقه ميباشد كه درنتيجــــــه ميتوان گفت كه كار50 نفركارگر ماهر راانجام خواهد داد.

  1. مشبك

   دراين رشته كاري هم بي نهايت اشكال مختلف رادركنارهم كه خود دنيـــــــاي وسيعي ازكار مشبك راباتوجه به تواناييهاي دستگاه ميتوان خلق نمود ودركارهاي صنايع چوبي وهنري ( تلفيق هنر وصنعت ) بكار برد.

  2. ماكت سازی

   بسياري از اشكال وقطعات وجود دارند كه درصنعت ماكت سازي بسيار كاربرد دارد كه همه مصنوعاتي كه دراين رشته كاري كاربرددارد ميتوان بااين دستگاه برش دادوسرعت داد وسرعت كار رابصورت بسيار چشمگير بالاخواهدبرد .

  3. آلات موسیقی

   بسياري از قطعات موسيقي چوبي وجود دارد كه نياز به برشهاي دقيق وحساب شده دارند كه بااين دستگاه ميتوان بدان دست پيدا كرد مانند خرك ويلـــــــــون مضراب سنتور – صفحات زيروروي ويلون وگيتار –دسته گيتار وبسيــــاري از قطعات ديگر.

  4. كارهای نوشتاری وتابلوهای تبليغاتی

   ميتوان باعناصر مختلف مانند چوب ومواد نفتي مثلا پي-وي-سي ويا پـــلكســــي گلاس وانواع فونتهاي فارسي يا لاتين را برش داده وبصــــــورت بسته بندي هاي آماده بفروش رسانيده وهمچنين آيات قرآني –اشعار ... كه داخل قاب خواسته شده باشد واعدادوهزاران مورد ديگر .....

  5. مصنوعات چوبی

   مصنوعات چوبي بسيار زيادي از لوازم ومصنوعات مختلف وجوددارد كه لازم به برشهاي دقيق ميباشد كه ميتوان گفت كه اين دستگاه انقلابي درصنعـــت صنايع چوب بوجود خواهد آورد ازصنايع ظريف كوچك مثل صنايع چوبــــــي شمال تاسرويس هاي مختلف چوبي وتزئيني كه ميتوان بااين دستگاه اقدام بـــــه توليد لوازم چوبي جديد نمود.

  6. پاركــــــت

   از اين پس ميتوان شاهد انواع بسيار متنوع واشكال هندسي پاركت باشيـــــم كه بازهم فصل جديدي رادراين صنعت بازخواهد نمود . ميتوان سطح يك محل رابا طراحي نقش يك فرش پاركت نمود.