نوازنده عزیز اگر تصمیم گرفته اید مضراب سنتور خریداری نمایید به چند نکته توجه فرمایید

 1. اندازه های استاندارد رعایت شده باشد.
  1.1. طول کل مضراب 23/5 سانتی متر باشد.
  2.1. اندازه سر مضراب متناسب باشد که باچسباندن نمد به سیم سنتور گیر نکند و انحنای زیر آن بصورتی باشد که به چهار سیم ضربه وارد نماید.
  3.1. ساقه دارای انعطاف و ضخامتی متناسب باشد وایجاد لرزش ننماید.
  4.1. فرم وطراحی حلقه متناسب و در دستان شما راحت باشد.
  5.1. دم مضراب درهنگام دست گرفتن تاوسط انگشتان کوچک برسد نه خیلی بلند ونه خیلی کوتاه.
 2. چوب مضراب
  2.1. جنس چوب مضراب بسیار متفاوت است با چوبهای دیگر یعنی میبایستی انعطاف بیشتری نسبت به چوبهای دیگر داشته باشد وراه پود راست رادرجهت ساقه مضراب داشته باشد.
  2.2. مضراب بایداز یک قطعه چوب با ابعاد 25x5x2 سانتی مترتشکیل شده باشد یعنی یک جفت مضراب دقیقا از یک جنس چوب وراه پود هماهنگ با هم باشد آنچنانکه از پشت حلقه وقتی به آن نگاه میکنیم رگه های چوب با هم همخوانی داشته باشد دراینصورت وزن چوب وانعطاف ساقه ووزن سرمضراب دقیقا دریک جفت مضراب یکسان خواهد بود.
 3. وزن مضراب
  از نظر وزن تمامی بخشهای مختلف مضراب باید وزنی متناسب داشته باشند .برای پی بردن به این مسئله یک جفت مضراب را روی انگشت بصورت وارونه در قسمت ساقه نزدیک حلقه قرار میدهیم باید بعد از جفت نمودن مضراب بایستی به حالت تعادل در آید شرح مطالب فوق به تصویر نمایش داده میشود.


تمامی اطلاعات فوق نتیجه 24 سال تجربه در زمینه تولید مضراب سنتور وتبادل نظربا استاتید بزرگ وارجمند سنتور این ساز خوش نوای ایرانی حاصل گردیده است.